VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej
Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia

Chęciny, 26-28 września 2019 roku
b2
Zakres tematyczny

    Warsztaty będą składać się z półdniowej sesji kameralnej, referatowo-posterowej oraz dwu dni sesji terenowych, typowo warsztatowych.
    Sesja kameralna poprzedzona będzie pierwszymi, bardzo jednak ważnymi zajęciami terenowymi wprowadzającymi w zagadnienia regionalne. Tradycyjnie, podczas sesji kameralnej gospodarze zaprezentują referaty dotyczące głównych zagadnień geomorfologii strukturalnej regionów, których dotyczą Warsztaty, natomiast goście będą mogli pokazać w formie posterów wyniki swoich badań geomorfologicznych prowadzonych w Polsce i poza granicami naszego kraju.
        W części terenowej pokazane zostaną uwarunkowania litologiczne i strukturalno-tektoniczne rozwoju rzeźby Gór Świętokrzyskich i Ponidzia, szczegółowymi zaś tematami prezentacji terenowej będą zagadnienia:
a) genezy i ewolucji skałek piaskowcowych permsko-mezozoicznego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich,
b) uwarunkowania rozwoju sieci rzecznej i dolinnej tego regionu,
c) roli krasu węglanowego i gipsowego w ewolucji rzeźby regionu świętokrzyskiego i Ponidzia
.