VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej
Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia

Chęciny, 26-28 września 2019 roku
b11
Wytyczne dla autorów

        Czas prezentacji podczas sesji referatowej będzie zależał od ilości wystąpień i określony zostanie w II komunikacie. Autorzy referatów proszeni są o przygotowanie prezentacji w formacie Microsoft Power Point lub PDF. Maksymalna wielkość posterów to rozmiar A0 przy dłuższej osi pionowej, autorzy posterów proszeni będą o krótką ich prezentację.

        Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji Warsztatów, opublikowane zostaną materiały konferencyjne obejmujące przewodnik sesji terenowych oraz abstrakty referatów i posterów. Autorów prosimy o przesłanie maksymalnie dwustronicowych abstraktów (do 4000 znaków ze spacjami) w terminie do dnia 20 czerwca 2019 r.,  najlepiej drogą  elektroniczną  na  adres
e-mail VII_warsztaty@iop.krakow.pl. Ewentualne czarnobiałe ryciny (JPG) lub tabele (Word) wraz z tekstem powinny mieścić się w formacie dwustronicowym.
        Tekst powinien być napisany w programie Word, czcionką Times New Roman 12 pkt.:  tytuł czcionką pogrubioną w języku polskim i angielskim, tytuły ewentualnych podrozdziałów czcionką podkreśloną, nazwiska i dane autorów – kursywą. Autorzy powinni mieć podaną afiliację (nie jest konieczny dokładny adres pocztowy, jeśli podany zostanie adres e-mailowy). W celu ułatwienia redakcji tekstów prosimy o stosowanie jednolitych zasad cytowania literatury. W tekście należy stosować następujący sposób cytowania pozycji literatury:

Kowalski (1984) – gdy autora wspomina się bezpośrednio w tekście,
(Kowalski i Nowak 1984) – gdy cytowanie jest całe w nawiasie,
(Kowalski i in. 2008) – przy publikacji mającej trzech lub więcej autorów.
W spisie literatury prosimy o stosowanie systemu zapisu zgodnie z poniższymi przykładami:

Artykuły w czasopismach:
Kowal J., Nowak A. 1984. Jaskinia Górna. Jaskinie, 15: 3-5.
Książki i wydawnictwa nieperiodyczne:
Janik W. (red.) 2008. Jaskinia Górna - eksploracja i badania. PWN, Wrocław, 85 ss.

Rozdziały w książkach lub innych wydawnictwach nieperiodycznych:
Kowal J., Nowak A., Janik W. 2008. Fauna jaskini. W: Janik J. (red.) Jaskinia Górna – eksploracja i badania. PWN, Wrocław, ss. 35-41.

Bardzo prosimy o nadanie plikom zawierającym abstrakt nazwy w następujący sposób: nazwisko_referat.doc lub nazwisko_poster.doc